පාවහන්
නිෂ්පාදකයෝ
ආරම්භය 1966

කැගල්ලේ මැජෙස්ටික් පාවහන් ආයතනය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ 1966 වසරේ වන අතර එහි නිර්මාතෘ වනුයේ දැනට වර්තමාන අයිතිකරු වන එස්. එච්. එම්. අමීන් මහතාගේ අභාවප්රා ප්ත පියාණන් වන එම්. ඒ. එස්. හමීඩ් මහතාය. දිගුකල් පවතින උසස් තත්වයේ මිනිස් ශ්රවමයෙන් නිෂ්පාදිත පාවහන් නිෂ්පාදනය සහ බෙදාහරින්න්නෝ.

අපව අමතන්න
ප්‍රධාන ප්‍රදර්ශනාගාරය - කෑගල්ල
ලිපිනය
මැජෙස්ටික් ෂු සෙන්ටර් ,197, ප්‍රධාන මාවත, කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
0094-35-4925844
ජංගම දුරකථන
0094-77-3745260
ඊ මේල්
info@majesticshoe.com
වෙබ්අඩවිය
www.majesticshoe.com


Branch(Kurunegala)
ලිපිනය
මැජෙස්ටික් ෂු සෙන්ටර් , 110, පැරකුම්භා මාවත, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
0094-37-4930001
ඊ මේල්
info@majesticshoe.com
වෙබ්අඩවිය
www.majesticshoe.com
නම
ඊ මේල්
දුරකථන
විස්තරය