පාවහන්
නිෂ්පාදකයෝ
ආරම්භය 1966

කැගල්ලේ මැජෙස්ටික් පාවහන් ආයතනය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ 1966 වසරේ වන අතර එහි නිර්මාතෘ වනුයේ දැනට වර්තමාන අයිතිකරු වන එස්. එච්. එම්. අමීන් මහතාගේ අභාවප්රා ප්ත පියාණන් වන එම්. ඒ. එස්. හමීඩ් මහතාය. දිගුකල් පවතින උසස් තත්වයේ මිනිස් ශ්රවමයෙන් නිෂ්පාදිත පාවහන් නිෂ්පාදනය සහ බෙදාහරින්න්නෝ.

විකලාංග පාවහන්

අප ආයතනයේ ආබාධිත, අංගවිකල පාවහන් අදාල වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි නිමකර දෙනු ලැබේ.
    .: දියවැඩියා රෝගීන් සඳහා
    .: ගල්තැල්ම රෝගීන් සඳහා
    .: අබාධිත රෝගීන් සඳහා
    .: කුඩා දරුවන්ගේ පාදයේ අස්වාභාවික පිහිටීම අනුව


අප ආයතනය විසින් දුප්පත් පවුල් සඳහා නොමිලයේ විශේෂ පාවහන් ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත. ඒ සඳහා ඔබටත් දායක වීමට හැක.


Bank name               :Hatton National Bank Sri Lanka
Name of Account    :Majestic Shoe Center
Account No.             :041010005157
Bank Swift               :HBLILKLXXXX
Bank Code               :7083
Branch Code           :041(Kegalle)විකලාංග පාවහන්