පාවහන්
නිෂ්පාදකයෝ
ආරම්භය 1966

කැගල්ලේ මැජෙස්ටික් පාවහන් ආයතනය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ 1966 වසරේ වන අතර එහි නිර්මාතෘ වනුයේ දැනට වර්තමාන අයිතිකරු වන එස්. එච්. එම්. අමීන් මහතාගේ අභාවප්රා ප්ත පියාණන් වන එම්. ඒ. එස්. හමීඩ් මහතාය. දිගුකල් පවතින උසස් තත්වයේ මිනිස් ශ්රවමයෙන් නිෂ්පාදිත පාවහන් නිෂ්පාදනය සහ බෙදාහරින්න්නෝ.

අප ගැන

කැගල්ලේ මැජෙස්ටික් පාවහන් ආයතනය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ 1966 වසරේ වන අතර එහි නිර්මාතෘ වනුයේ දැනට වර්තමාන අයිතිකරු වන එස්. එච්. එම්. අමීන් මහතාගේ අභාවප්‍රාප්ත පියාණන් වන එම්. ඒ. එස්. හමීඩ් මහතාය. දිගුකල් පවතින උසස් තත්වයේ මිනිස් ශ්‍රමයෙන් නිෂ්පාදිත පාවහන් නිෂ්පාදනය සහ බෙදාහරින්න්නෝ.