පාවහන්
නිෂ්පාදකයෝ
ආරම්භය 1966

කැගල්ලේ මැජෙස්ටික් පාවහන් ආයතනය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ 1966 වසරේ වන අතර එහි නිර්මාතෘ වනුයේ දැනට වර්තමාන අයිතිකරු වන එස්. එච්. එම්. අමීන් මහතාගේ අභාවප්රා ප්ත පියාණන් වන එම්. ඒ. එස්. හමීඩ් මහතාය. දිගුකල් පවතින උසස් තත්වයේ මිනිස් ශ්රවමයෙන් නිෂ්පාදිත පාවහන් නිෂ්පාදනය සහ බෙදාහරින්න්නෝ.

පිරිමි පාවහන්
කාන්තා පාවහන්
විකලාංග පාවහන්
කැගල්ල සහ කුරුණෑගල පුරවරයේ පාවහන් ලොවේ අංක 1 ස්ථානයට අපව ගෙන ආ පාරිභෝගික ජනතාවට අපගේ ප්‍රණාමය
අධ්ය ක්ෂකගේ පණිවිඩය

මුලසිටම අපහට මෙම ආයතනය සතුටුදායක ලෙස අවුරුදු 47ක් පවත්වාගෙන යාමට තුඩු දුන් අපගේ පාරිභෝගික භවතුන්ට මම හර්දයාන්ගමව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපගේ ආයතනයේ අරමුණ උසස් තත්වයේ සේවාවක් නිෂ්පාදනයක් දිගුකල් පවතින පාවහන් පාරිභෝගිකයාට සපයමින් ආයතනය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ලාභයක් ඉපැයීම වේ. ඒ හැර අපගේ මුලික අරමුණ වනුයේ ලාභ ඉපැයීම පමණක් නොවන බව සතුටින් ප්රාකාශ කර සිටිමි.